Privacy verklaring musici

ReCo Culture Management is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.reco-cm.nl
Eikendreef 45
5707 BP Helmond

René Coolen is de Functionaris Gegevensbescherming van ReCo, hij is te bereiken via info@reco-cm.nl

Reden voor het vastleggen van persoonsinformatie

ReCo kan om 3 redenen persoonsgegevens bijhouden:

 1. Contactverzoeken
 2. Opdrachtgever informatie voor het uitvoeren van opdrachten
 3. Musicus informatie in verband met de voor ons uitgevoerde opdrachten en de juridische en fiscale wetgeving die hiermee verband houdt.

Vastgelegde gegevens

ReCo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulieren:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Skype naam

Opdrachtgeverinformatie:

 • Naam contactpersoon
 • Adres contactpersoon
 • Postcode/woonplaats contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Email contactpersoon

Musici informatie:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode/woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Bankrekeningnummer
 • BSN
 • Verblijfsvergunning, indien van toepassing en indien nodig om de musici te werk te kunnen stellen.
 • Foto’s en geluidsopnames voor marketing doeleinden
 • Biografie

 

Doel van het vastleggen van de gegevens

ReCo verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Het beantwoorden van vragen, gesteld via ons contactformulier
 • Het aannemen en uitvoeren van opdrachten, inclusief de juridische en fiscale verantwoording hierover
 • Het uitvoeren van opdrachten door u, inclusief de juridische en fiscale verantwoording hierover.

Geautomatiseerde besluitvorming

ReCo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (eigenaar ReCo) tussen zit.

Bewaartermijn gegevens

ReCo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijnen zijn als volgt:

 • Contactformulier: 3 dagen
 • Opdrachtgevers: tot wederopzegging met een minimum van 7 jaar na de laatste transactie voor de gegevens die juridische en fiscaal noodzakelijk zijn.
 • Musicigegevens: tot wederopzegging, met een minimum van 7 jaar na de laatste transactie voor de gegevens die juridische en fiscaal noodzakelijk zijn.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

ReCo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@reco-cm.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

ReCo verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ReCo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reco-cm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ReCo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons